Human Element

Kyetäkseen johtamaan muita täysipainoisesti, täytyy ensin osata johtaa itseään.

Useimmat organisaatiot investoivat aikaa ja voimavaroja teknisten ja prosessiongelmien ratkaisemiseen ja kiinnittävät yllättävän vähän huomiota niihin inhimillisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat johdon, esimiesten ja työntekijöiden suorituskykyyn. Sisäiseen työilmapiiriin, luottamuksen puutteeseen, onnistumista estävään käyttäytymiseen ja muihin ihmisten välisiin haasteisiin tarttuminen saattaa tuntua liian vaikealta ja siksi niiden usein annetaan olla.

Human Element - ohjelman osanottajat tietävät, miten luontevasti autetaan ihmisiä tekemään parhaansa ja miten vaikeita asioita kohdataan rakentavasti. He osaavat vapauttaa voimavaroja todellisiin muutoksiin.

Yli kolmenkymmenen vuoden ajan Human Element -valmentajat ovat auttaneet asiakkaitaan kokemaan syvän yhteyden tunteiden, järjen ja toiminnan välillä, ja siten auttaneet heitä rakentamaan luottamusta, eheyttä ja vastuullisuutta organisaatioissa.

Mitattavia tuloksia: Human Element 
-lähestymistavat ja niiden luova soveltaminen auttavat
  • Luomaan perustan avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle työpaikalla
  • Tuottamaan kestäviä ratkaisuja ongelmiin
  • Vahvistamaan eettisesti kestävää käyttäytymistä
  • Lisäämään sitoutumista tavoitteiden saavuttamiseen ja niiden ylittämiseen
  • Parantamaan tuottavuutta ja tulosta.

Human Element -prosessi tuottaa läpimurtoja tuloksentekoon ja syviä oivalluksia itsestä.